Regulamin

Użytkownicy mogą korzystać z witryny steyr-traktoren z zastrzeżeniem wyrażenia pełnej zgody na przedstawione warunki, postanowienia i uwagi. CNH Industrial może zmieniać treść lub format witryny lub zaprzestać jej prowadzenia według własego uznania i bez uprzedniego zawiadomienia. Korzystanie z witryny oznacza przyjęcie wszystkich warunków i postanowień.
 
Korzystanie z witryny. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z witryny zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Użytkownik zgadza się: 1) świadomie i bez upoważnienia nie zmieniać, uszkadzać lub niszczyć systemu komputerowego, sieci, oprogramowania, strony internetowej, programu, dokumentacji lub danych w nich zawartych, należących CNH Industrial lub innego Użytkownika; 2) nie wykorzystywać niniejszej witryny do prowadzenia działalności, wykonywania czynności lub nakłaniania do wykonywania czynności zabronionych przez prawo. Wszelkie działania Użytkownika skutkujące zablokowaniem dostępu do witryny dla innych Użytkowników lub firmę CNH Industrial zostaną uznane za nieuprawnione wykorzystanie.
 
Monitorowanie korzystania z witryny. Poprzez korzystanie z systemu, Użytkownik wyraża wyraźnie zgodę na stały administracyjny monitoring. Ponadto Użytkownik jest poinformowany, że adminisratorzy systemu mogą przekazywać dowody ewentualnej przestępczej działalności zebrane w trakcie takiego monitoringu odpowiednim organom ścigania. W przypadku niewyrażenia zgody na monitorowanie Użytkownik powinien natychmiast zakończyć korzystanie z systemu.
 
Zastrzeżenie. Firma CNH Industrial podjęła wszelkie starania, aby móc oferować najbardziej aktualne, poprawne i jasno wyrażone informacje. Niemniej jednak w opublikowanych materiałach mogą występować błędy. W szczególności, jednak bez zawężenia do żadnej części niniejszej umowy, firma CHN Industrial zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieumyślne błędy oraz za dokładność jakichkolwiek wiadomości, informacji finansowych, danych lub innych informacji zamieszczonych na stronach witryny Steyr-Traktoren. Wiadomości, informacje finansowe, dane oraz inne informacje znajdujące się na serwerach CNH Industrial zostały zebrane przez pracowników CNH Industrial z wielu źródeł i mogą zostać zmienione bez konieczności poinformowania Użytkownika. CNH Industrial w żaden sposób nie gwarantuje, ani nie deklaruje zachowania jakości, treści, kompletności, stosowności, dokładności, kolejności, ani terminowości treści pojawiających się w witrynie.
 
Odnośniki do innych witryn internetowych. Na stronach witryny Steyr-Traktoren mogą znajdować się w chwili obecnej lub w przyszłości odnośniki do witryn kontrolowanych lub obsługiwanych przez strony trzecie. Witryny, do których prowadzą te odnośniki na stronach Steyr-Traktoren, nie znajdują się pod kontrolą CNH Industrial. CNH Industrial nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, wiadomości, bądź materiały znajdujące się w tych witrynach. Zamieszczanie odnośników do witryn stron trzecich nie stanowi ze strony CNH Industrial polecenia ani rekomendacji tych podmiotów ani ich produktów czy usług. Zapewnienie wygody Użytkownika jest jedynym celem tego działania. Każda witryna internetowa strony trzeciej ma własną politykę dotyczącą publicznego dostępu do informacji. Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z wszelkich odsyłaczy i łączy stron trzecich. 
 
Własność intelektualna. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niniejsza witryna Steyr-Traktoren zawiera własność intelektualną, która jest prawnie chroniona ustawami o znakach towarowych, tajemnicy handlowej i/lub prawach autorskich. Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać, reprodukować, dystrybuować kopii ani tworzyć prac pochodnych wykorzystujących informacje pochodzące z niniejszej witryny, z uwzględnieniem treści w niej zawartych, ani nie angażować się w inne działania, które mogą naruszyć prawa do własności intelektualnej CNH Industrial.
 
Przyjęcie ryzyka. Poprzez korzystanie ze stron internetowych Steyr-Traktoren dla jakichkolwiek celów, Użytkownik przyjmuje wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem niniejszej witryny oraz jej poszczególnych stron. Ryzyko to obejmuje – ale nie wyłącznie – uszkodzenia komputera, oprogramowania lub danych Użytkownika spowodowanie przez wirusy, złośliwe oprogramowanie lub inne pliki, które mogą zostać przesłane lub uruchomione przez witrynę Steyr Traktoren lub poprzez dostęp Użytkownika do niej. CNH Industrial w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub moralne, z uwzględnieniem między innymi utraconych zysków bądź utraconych przychodów, wynikających z lub w jakikolwiek sposób powiązanych z wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem niniejszej witryny internetowej lub jakichkolwiek informacji, dokumentów, oprogramowania, usług albo innych materiałów uzyskanych z dowolnej strony internetowej. Użytkownik przyjmuje także wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z niniejszej witryny, bez względu na to, czy zostało oparte na kontrakcie, czynie niedozwolonym, ścisłej odpowiedzialności lub innej formie wykorzystania, nawet jeśli firma CNH Industrial i/lub którykolwiek z jej pracowników, firm stowarzyszonych lub agentów został poinformowany o możliwości powstania szkód jakiegokolwiek rodzaju. CNH Industrial nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani uszkodzenia spowodowane w całości lub częściowo swoimi działaniami, uchybieniami lub ewentualnymi zdarzeniami znajdującymi się poza kontrolą firmy, z uwzględnieniem zdobywania kompilacji, wyświetlania lub dostarczania informacji albo wynikających z jakichkolwiek błędów, uchybień lub niedokładności w zakresie informacji bez względu na przyczynę lub wynikających z decyzji Użytkownika albo działania podjętego lub niepodjętego w oparciu o informacje lub ich brak.
 
Niedozwolone wykorzystanie. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH UŻYTKOWNIK NIE UZYSKA DOSTĘPU ANI NIE PODEJMIE PRÓBY UZYSKANIA DOSTĘPU DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO I SIECI KOMPUTEROWEJ FIRMY CNH INDUSTRIAL LUB JAKICHKOLWIEK JEGO ELEMENTÓW W CELU REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OSZUSTWEM, KRADZIEŻĄ LUB NARUSZENIEM PRAWA. CNH Industrial zastrzega sobie prawo do zakończenia, według własnego uznania, procesu korzystania z witryny przez Użytkownika lub zakazania wstępu do niej Użytkownikowi w przyszłości w przypadku nadużycia niniejszej witryny internetowej lub jakiegokolwiek nieupoważnionego albo zabronionego wykorzystania przez Użytkownika.
 
Korzystanie z interaktywnych multimediów.  W zakresie, w jakim niniejsza witryna internetowa zawiera lub może zawierać łącza poczty elektronicznej, biuletyny, fora dyskusyjne, pokoje rozmów lub inne usługi komunikacyjne dotyczące CNH Industrial  i/lub innych Użytkowników, Użytkownik zgadza się wykorzystywać takie fora zgodnie z ich założeniami. W żadnych okolicznościach Użytkownik nie będzie naruszał prawa poprzez korzystanie z forów między innymi dla zniesławiania lub ubliżania innym, naruszania praw do własności intelektualnej CNH Industrial lub strony trzeciej, zamieszczania lub przesyłania nieprzyzwoitych lub obraźliwych materiałów, wprowadzania wirusów, uszkodzonych plików lub innych programów, które mogą uszkodzić lub zmienić tę witrynę albo komputery CNH Industrial lub strony trzeciej. CNH Industrial zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych w tej witrynie internetowej z dowolnej przyczyny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały zamieszczone przez strony inne niż CNH Industrial lub firmy z nią stowarzyszone nie są potwierdzane przez CNH Industrial i wiadomości takich nie należy traktować jako sprawdzonych lub zatwierdzonych przez CNH Industrial.
 
Odszkodowanie. Użytkownik niniejszym zgadza się zrekompensować straty firmy CNH Industrial, jej przedstawicieli, agentów, pracowników oraz pozostałych członków personelu znajdujących się pod opieką firmy na wypadek jakiejkolwiek odpowiedzialności, wydatków, honorariów pracowników i szkód wynikających z lub związanych z wykorzystaniem niniejszej witryny internetowej w jakikolwiek sposób, z uwzględnieniem bezpodstawnych roszczeń zawierających fakty, które gdyby okazały się prawdziwe, stanowiłyby naruszenie niniejszych warunków przez Użytkownika.
 
Brak stosunku umownego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z niniejszej witryny nie powoduje powstania żadnego stosunku jakiegokolwiek rodzaju, z uwzględnieniem między innymi spółek zwykłych, spółek joint-venture, stosunków pracy, stosunków umownych i agencyjnych, pomiędzy Użytkownikiem a CNH Industrial lub którąkolwiek z firm z nią stowarzyszonych lub jej pracownikami.
 
Jurysdykcja. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa obowiązującym w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanu Wisconsin, USA, w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających lub związanych z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej. Wykorzystanie niniejszej witryny internetowej nie jest zatwierdzone w ramach żadnej jurysdykcji, która nie uprawomocnia wszystkich postanowień niniejszych warunków. Użytkownik w sposób nieodwołalny zrzeka się prawa do kwestionowania miejsca prowadzenia spraw, działań i postępowania sądowego wynikających z lub związanych z niniejszą Umową zgłoszonych przed sąd i w sposób nieodwołalny zrzeka się wszelkich roszczeń, których takie sprawy działania lub postępowania dotyczą, a ponadto w sposób nieodwołalny zrzeka się prawa do wysuwania zarzutów, iż w odniesieniu do takich roszczeń, spraw, działań lub postępowań prowadzonych przez ww. sądy, taki sąd nie posiada jurysdykcji nad Użytkownikiem.
 
Obowiązujące przepisy prawne. Realizacja niniejszej Umowy przez CNH Industrial podlega istniejącym ustawom i procesom prawnym i żadne zawarte tu postanowienia nie uchylają prawa CNH Industrial do postępowania zgodnie z wymogami wymiaru sprawiedliwości dotyczących korzystania przez jakąkolwiek stronę z niniejszej witryny internetowej lub informacji dostarczonych lub zgromadzonych przez CNH Industrialodnośnie takiego wykorzystania.
 
Obowiązywanie Umowy. Jeżeli którakolwiek z części niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wprowadzenia w życie zgodnie ze stosowanym prawem, takie postanowienie zostanie zastąpione ważnym i możliwym do wprowadzenia w życie postanowieniem, które wyraźnie odzwierciedla zamiar oryginalnego postanowienia, a pozostała część Umowy nadal pozostanie w mocy.
 
Całość Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a firmą CNH Industrial dotyczącego niniejszej witryny internetowej. Zastępuje ona wszystkie uprzednie lub równoczesne informacje przekazane w jakikolwiek sposób pomiędzy Użytkownikiem a CNH Industrial w odniesieniu do niniejszej witryny internetowej.